03 2022.11
03/2022-11
Patrick Druckenmiller: 在北极筑巢与繁殖-来自阿拉...

2022年11月4日(星期五)11:00-12:00

腾讯会议 ID:505 025 1600

教授

03 2022.11
03/2022-11
邱建贤: Semi-Lagrangian finite volume WENO scheme...

2022年11月4日(星期五)15:00-16:00

腾讯会议 ID:988 167 036

教授

01 2022.11
01/2022-11
高志伟: 风机系统的故障诊断和容错控制

2022年11月8日(星期二)17:00-19:00

腾讯会议 ID:176 520 541

教授

学术日程